HOME  단체행사 행사 프로그램
 

덕유산리조트에서는 소규모의 워크샵부터 대규모의 단체 행사까지, 단체의 성격과 요구 사항을 꼼꼼히 체크하여 패키지 상품을 개발, 제공하는 ‘맞춤 프로그램’ 서비스를 경험하실 수 있습니다. 가까운 덕유산리조트 판촉 사무소로 연락을 하시면, 행사 전문가들의 1:1 상담을 받으실 수 있습니다.
 
☎ 문의전화
 
서울사무소(서울/경기/수도권)        02-756-0520~1
                                                       02) 756 - 5127
                                                       02) 756 - 5607
                                                       02) 756 - 8563

대전사무소(대전/세종/충청권)       042) 826 - 5556~7

전주사무소(전주/광주/호남권)       063) 246 - 2080
                                                       063) 243 - 2070

부산사무소(부산/대구/창원/영남권) 051) 643-0781
                                                        051) 643-0867

 
 
 
 • 날씨
 • 찾아오시는 길
 • 덕유산리조트 미리보기
 • 덕유산 스케치
 • 실시간 현장상황보기
 • 이벤트 & 할인
 • 카풀게시판
 • 고객의 소리
 • 자주하는 질문
 • 분실물 센터
 • 채용공고